Algemene informatie

Wonen zonder zorgen 
Huren is wonen zonder zorgen; het onderhoudsrisico wordt uit handen genomen en de consument is zeer flexibel als het om verhuizen gaat. De belangrijkste groepen huurders worden gevormd door jonge starters, alleenstaanden en (alleenstaande) ouderen. 

Basiselementen 
Een fijn huis en een prettige woonomgeving zijn een paar van de basiselementen die het leven aangenaam maken. Woont iemand niet naar zijn zin, dan kunnen de muren op hem afvliegen, met alle gevolgen van dien. Een oplossing is verhuizen, maar daar komt nogal wat voor kijken. Om niet van de regen in de drup te raken, gaat de consument bij zo’n beslissing niet over één nacht ijs. Want hoe kan de consument het beste een huurhuis vinden? Welke soorten woningen staan te huur? Het beste kan de consument hiervoor aankloppen bij een NVM Verhuurmakelaar of VGM NL-vastgoedmanager. Natuurlijk kan hij ook kijken op www.funda.nl, waar hij onder de rubriek huurwoningen een groot aanbod vindt van woningen die via NVM-makelaars en VGM NL-vastgoedmanagers worden verhuurd. 

Maar hoe zit het met de financiële zaken. Op welke formaliteiten moet de consument letten, welke wettelijke regels spelen een rol en welke risico’s zijn er verbonden aan het huren van een huis? De NVM-vastgoedmanager kan de huurder hierover uitgebreid informeren. 

Vrije en sociale sector 
Het vinden van het ideale huurhuis hangt voor een groot deel af van het te besteden bedrag en de situatie in de gemeente. In de vrije sector  zijn voornamelijk woningen in de middendure en duurdere klasse beschikbaar. Wanneer een consument goedkoper wil en kan huren, zal hij in de meeste gevallen afhankelijk zijn van het ‘sociale’ systeem dat de gemeente hanteert. De eisen verschillen per gemeente. Degene die aan bepaalde eisen voldoet, krijgt de woning toegewezen. Andere gemeenten werken met wachtlijsten waarbij de langst ingeschrevene een vrijgekomen woning aangeboden krijgt. 

Wil de consument in de vrije sector een woning huren, dan kan hij zich uitgebreid bij de NVM-verhuurmakelaar en/of de VGM-NL vastgoedmanager oriënteren en alle verschillende mogelijkheden bekijken en afwegen. Hij zal vertellen welke huurprijskaartjes hangen aan de verschillende woningen in diverse wijken en regio’s. Is de woning die de consument zoekt niet direct beschikbaar, dan kan hij zich vrijblijvend laten inschrijven. Deze woningen staan op de website.
Huurovereenkomst 

Heeft de consument een woning naar zijn zin gevonden, dan kan de huurovereenkomst worden opgemaakt. Ook hierbij kan de  verhuurmakelaar of vastgoedmanager begeleiding bieden. Een huurovereenkomst legt verplichtingen vast, waaraan rechten kunnen worden ontleend. Alle gemaakte afspraken moeten dus goed wordt vastgelegd. De verhuurmakelaar of vastgoedmanager kan vragen beantwoorden en de wettelijke regels die op de huurovereenkomst van toepassing zijn met de huurder bespreken. De verhuurmakelaar zal de incheck samen met de huurder verzorgen. Op deze manier ontstaat er meer zekerheid over de staat waarin het huis zich bevindt en hoe het uiteindelijk weer moet worden opgeleverd. Informatie met betrekking tot de relevante onderwerpen zal bij de huurovereenkomst verstrekt worden.

De Amsterdamse Maatschappij beheert en verhuurt woningen in iedere prijsklasse. Voor woningen vanaf € 900,00 per maand kunt u ons actuele aanbod bekijken en, indien u geïnteresseerd bent in één van de aangeboden woningen, telefonisch reageren op telefoonnummer 020 – 20 50 787 (afdeling verhuur) of per e-mail : verhuur@amsterdamsemaatschappij.nl 
Voor woningen in het goedkopere segment (i.e. beneden € 900,00 p.m.) geldt een zodanig lange wachttijd, dat wij geen nieuwe inschrijvingen accepteren op dit moment. 

Onder ons aanbod huurwoningen kunt u de volgende begrippen aantreffen, waarvan onderstaand een korte omschrijving : 
• Kale huurwoningen: 
woningen zonder stoffering c.q. meubilering 
• Gestoffeerde woningen: 
woningen voorzien van stoffering, zoals vloerbedekking, gordijnen, en eventueel  armaturen, keukenapparatuur (kooktoestel, afzuigkap, vaatwasmachine, koelkast e.d.) en wasmachine en wasdroger 
• Gemeubileerde woningen: 
woningen die compleet zijn gestoffeerd en voorzien van een volledige inrichting

Criteria

Woningen
Bij het tot stand komen van een huurovereenkomst dienen door de aspirant huurder de navolgende bescheiden aangeleverd te worden: 
• personalia 
• kopie geldig identiteitsbewijs 
• inkomensgegevens (laatste loonstrook, of, indien u zelfstandig bent, een IB-60 formulier)
• verhuurdersverklaring

Indien een door ons aangeboden woning door een aspirant huurder geaccepteerd wordt zullen wij - zo wij dit nodig achten - een creditcheck (laten) uitvoeren. 

Bij het aangaan van een huurovereenkomst voor woningruimte zullen wij de nieuwe huurder verzoeken om, naast de te betalen huur voor de maand volgend op de ingangsdatum van het contract, een waarborgsom voor de woning te betalen.

Bedrijfsmatig onroerend goed (BOG)
Bij het tot stand komen van een huurovereenkomst voor bedrijfsmatig onroerend goed dienen door de aspirant huurder de navolgende bescheiden aangeleverd te worden: 
• recent uittreksel Kamer van Koophandel 
• personalia bestuurders 
• kopie geldig identiteitsbewijs 
• jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar of, indien u zelfstandig bent, een IB-60 formulier 
• BTW verklaring bij BTW belaste verhuur 

Indien een door ons aangeboden bedrijfsonroerend goed door een aspirant huurder geaccepteerd wordt zullen wij - zo wij dit nodig achten - een creditcheck (laten) uitvoeren. 

Bij het aangaan van een huurovereenkomst zullen wij de nieuwe huurder verzoeken om, naast de te betalen huur voor de huurperiode volgend op de ingangsdatum van de huurovereenkomst, een waarborgsom te betalen cq een bankgarantie te overleggen gelijk aan minimaal drie maanden huur.

Huurbetalingen

Wijze van huur betalen 
De huur dient bij vooruitbetaling maandelijks vóór of op de 1e van de maand te zijn voldaan. 

U kunt uw betaling op de navolgende wijze verrichten: 

Automatische incasso 
U kunt hiertoe een machtigingskaart aan ons opvragen ofwel u stuurt ons een mail of briefje waarin u onder opgave van uw banknummer te kennen geeft dat wij de huur van uw rekening mogen afschrijven.  Het voordeel van automatische incasso is dat u geen omkijken meer heeft naar uw huurbetaling, ook bij wijziging van de huurprijs -denkt u aan de jaarlijkse huurverhoging- passen wij dit automatisch voor u aan.  Wanneer u het achteraf niet eens bent met de aanpassing, dan bent u vrij om de automatische betaling terug te draaien (storneren). U dient zich hiertoe te vervoegen bij uw bankinstelling. 

Zelfstandige huurbetaling 
U kunt door middel van een eigen overschrijvingsformulier or internetbankieren de huur aan ons overmaken. De verschuldigde huurbetaling kan gestort worden op de volgende rekeningnummers: 

NL67INGB0000293597 t.n.v. Stichting derdengelden Amsterdamse Maatschappij, Postbus 7840, 1008 AA te Amsterdam. 

NL51ABNA0436986000 t.n.v. Stichting derdengelden Amsterdamse Maatschappij, Postbus 7840, 1008 AA te Amsterdam

Huurachterstand 
Mocht u door onvoorziene omstandigheden op een bepaald moment de huur niet kunnen betalen, dan is het verstandig om in een zo vroeg mogelijk stadium contact met ons op te nemen. Wij kunnen dan samen met u zoeken naar een acceptabele oplossing. 

Wanneer u de huur niet op tijd voldoet ontvangt u aanmaningen. Met onze medewerkers van de afdeling Huuradministratie kunt u eventueel een betalingsregeling treffen. Hiervoor worden -in deze fase- geen extra kosten in rekening gebracht. 

Als u niet reageert op onze aanmaningen, geven wij de vordering uit handen aan ons incasso- c.q. deurwaarderskantoor. De door hen te maken kosten zullen, conform de met u gesloten huurovereenkomst en de hierbij behorende algemene bepalingen, op u verhaald worden. 

Hierbij merken wij nog op dat als de invordering “juridisch” wordt de kantonrechter kan besluiten de huurovereenkomst te ontbinden. Gevolg hiervan is uitzetting. 

Doorgeven wijzigingen

Wijzigingen dienen altijd schriftelijk te worden doorgegeven aan de afdeling verhuur (verhuur@amsterdamsemaatschappij.nl) of huuradministratie (admin@amsterdamsemaatschappij.nl). 

Voor wijzigingen zoals een indeplaatsstelling verwijzen wij u naar de betreffende tekst onder het menu Indeplaatsstelling.

 

Stook en servicekosten

Inleiding 
Servicekosten zijn de vergoedingen voor de in verband met bewoning geleverde zaken en diensten. Gebruikelijk is dat de servicekosten bij wijze van voorschotbetalingen worden geïnd in de bruto-huurprijs, en deze middels een gespecificeerde afrekening worden verrekend. Stookkosten, ook wel warmtekosten genoemd, zijn (onderdeel van) de servicekosten. In een aantal gevallen worden de stookkosten middels energiemeetapparatuur geregistreerd en verdeeld over de gebruikers. 

Energiemetingen 
De dienstverlening voor energie- en watermeting en de energie- en waterkostenverdeling worden door de Amsterdamse Maatschappij uitbesteed aan gespecialiseerde energiemetingsbedrijven. Deze zorgen met de juiste meters, registratieapparatuur en metingen voor een correcte kostenverdeling en nauwkeurige afrekeningen per seizoen. Zo betaalt iedere bewoner/deelnemer alleen voor zijn/haar eigen verbruik van warmte, water en eventueel overige servicekosten. 

Totstandkoming van uw afrekening 
De brandstofkosten worden gesplitst in variabele en vaste kosten. Het variabele deel van de brandstofkosten wordt verdeeld op basis van het gebruik van de radiatoren en kan dus door u beïnvloed worden (stookgedrag). De vaste kosten worden verdeeld over een vaste factor die per woning is vastgesteld. Als vaste factor wordt in de meeste gevallen de oppervlakte van de woning gehanteerd. Dit getal wordt uitgedrukt in dm². Deze waarde is vast en kan niet door u beïnvloed worden. 

De variabele kosten 
Van de totale brandstofkosten, die door de Amsterdamse Maatschappij als beheerder/administrateur van het complex ter verdeling worden opgegeven, wordt over het algemeen het grootste deel verrekend als variabele kosten. Deze kosten worden verdeeld op basis van het warmteverbruik (totaal aantal eenheden) van alle meters in uw complex. Zo ontstaat een prijs die voor 1 eenheid betaald moet worden. Vervolgens wordt uw verbruik, dat door onze meteropnemer jaarlijks bij u wordt geregistreerd, vermenigvuldigd met deze prijs per eenheid en wordt uw aandeel in de variabele kosten berekend. 

De vaste kosten 
Het resterende deel van de brandstofkosten wordt verdeeld over de vaste factor van uw woning. Verder kunnen deze kosten bestaan uit bijvoorbeeld vastrecht, administratiekosten, elektriciteitsverbruik van de c.v. installatie en de afschrijving van de warmtemeetapparatuur. Alle vaste factoren van een complex worden bij elkaar opgeteld om een prijs per vaste factor te berekenen. Deze prijs wordt met de vaste factor van uw woning vermenigvuldigd waardoor uw aandeel in de vaste kosten ontstaat. Door uw aandeel in de variabele en vaste kosten op te tellen komen wij tot het totaalbedrag aan warmtekosten voor uw woning. 

Gecombineerde afrekening 
Wanneer er sprake is van meerdere meetsystemen of andere te verrekenen kosten, bijvoorbeeld warm en koud tapwater, dan worden deze kosten apart op uw afrekening vermeld. 

De bepaling van de prijs per warmtemetereenheid 
Allereerst worden de totale energiekosten gesplitst in variabele en vaste energiekosten. Vaste energiekosten hebben betrekking op de warmte die in het gebouw vrijkomt maar niet via de radiatoren, bijvoorbeeld via de c.v. leidingen of het ketelhuis. Deze warmte wordt niet gemeten, maar moet wel betaald worden. 

De variabele energiekosten hangen direct samen met het gebruik van uw radiator. Deze kosten worden verdeeld over de totale eenheden van alle meters in het complex. 

De prijs per warmtemetereenheid wordt berekend door de variabele energiekosten te delen door het totaal aantal opgenomen warmtemetereenheden in alle woningen. Zo ontstaat een prijs per eenheid. 

Door uw verbruik te vermenigvuldigen met deze eenheidsprijs ontstaat uw aandeel in de variabele kosten. U kunt deze kosten beïnvloeden door meer of minder te stoken. 

De overige kosten A 
Overige kosten A zijn over het algemeen kosten die de Amsterdamse Maatschappij zijn opgegeven. Deze kosten kunnen bestaan uit vastrecht, elektriciteitsverbruik cv-installatie, onderhoud en toezicht cv-installatie, afschrijving meters, administratiekosten. 

De vaststelling van de vaste factor 
De vaste factor is een verdeelfactor waarmee de totale vaste kosten over de bewoners worden verdeeld. De vaste factor is meestal gebaseerd op het vloeroppervlak van uw woning, gemeten in dm2. De totale vaste kosten worden gedeeld door het totale vloeroppervlak. Zo wordt een prijs per dm2 berekend. Deze prijs wordt met het oppervlak van uw woning vermenigvuldigd en zo ontstaat uw aandeel in de vaste kosten. 

Vaste kosten hebben onder meer betrekking op alle verbruikte warmte die niet via de radiatoren vrijkomt. Denkt u bijvoorbeeld aan warmte die wordt afgegeven via de c.v. leidingen of het ketelhuis. Deze warmte wordt niet gemeten, maar moet wel betaald worden. De vaste kosten kunnen verder nog bestaan uit kosten van vastrecht, administratie, elektriciteitsverbruik van de c.v. installatie en afschrijving van de meetapparatuur. 

De vaste kosten maken deel uit van uw afrekening. Deze moet u ook betalen als u nauwelijks of geen gebruik maakt van de radiatoren. 

Verrekening van uw afrekening 
De verrekening van de kosten vindt plaats met de Amsterdamse Maatschappij. U heeft het voorschot aan de Amsterdamse Maatschappij betaald. 

Toepassing van reducties 
Reducties worden toegepast om verschillen in stookkosten, als gevolg van een ongunstige ligging van de woning, te compenseren. In woningen die op een hoek liggen of op de bovenste woonlaag moet dikwijls meer gestookt worden om dezelfde kamertemperatuur te bereiken als in overige woningen. Er staan in deze woningen vaak ook grotere radiatoren. 

Indien in bepaalde vertrekken van uw woning reductie van toepassing is, worden deze op de volgende wijze verwerkt. Bij verdampingsmeters wordt de reductie direct verwerkt in de schaalverdeling. Er wordt dan een lagere schaalverdeling op de meter aangebracht, waardoor de meter langzamer telt. Bij elektronische meters wordt de reductie in mindering gebracht op de geregistreerde meterstand. De reducties vindt u bij de elektronische meters op uw afrekening terug. 

Zelf klussen

Zelf klussen
De wettelijke regels bieden huurders de mogelijkheid zelf veranderingen aan te brengen, die bij verhuizing zonder noemenswaardige kosten (voor de verhuurder) ongedaan zijn te maken. 
Toestemming van de verhuurder is daarvoor niet nodig. Wil de huurder veranderingen aan brengen, die niet zonder noemenswaardige kosten te verwijderen zijn, dan blijft toestemming van de verhuurder nodig.

Informeer eerst bij verhuurder
Het kan zijn dat u een aanpassing wilt maken, die al in het groot onderhoud meegenomen wordt. Het kan zijn dat er een verschil van opvatting is over noemenswaardige kosten. Wellicht is een door u verlangde verandering in de door u gehuurde woning niet mogelijk. Het is daarom van belang dat u eerst informeert wat de mogelijkheden zijn. 

Schriftelijk aanvragen 
U dient de verandering/aanpassing altijd vooraf schriftelijk aan te vragen. U kunt pas beginnen als u  van de verhuurder schriftelijk toestemming heeft gekregen!
Uw aanvraag kan vergezeld gaan met tekeningen en offertes. Dit geldt zeker voor bouwkundige aanpassingen. 

Voorwaarden 
Uw aanvraag wordt beoordeeld op de volgende punten;
-    bouwtechnisch: op alle technische en bouwkundige voorschriften van de overheid, de nutsbedrijven en de Amsterdamse Maatschappij en op kwaliteit en vakkundigheid.
-    Onderhoudstechnisch: op materiaal wat wellicht na uw verhuizing onderhouden of vervangen moet worden. De aanpassing moet ook vervangen kunnen worden door de standaardvoorziening. Men moet rekening houden met milieutechnische eisen het materiaal moet onderhoudsarm zijn. Onderhoudsgevoelige onderdelen moeten goed bereikbaar blijven.
-    Verhuurtechnisch: de woning moet goed verhuurbaar blijven, dit ter beoordeling van de verhuurder. 

Toestemming
Als toestemming wordt gegeven, dan wordt hiervoor een “contract onderhoud en vervanging niet-standaardvoorzieningen”  opgesteld met de daarbij behorende algemene voorwaarden.
In dit contract worden de diverse afspraken opgenomen.

Verwijdering aanpassing
Als blijkt dat de door aangebrachte verandering technisch niet in orde is of de veiligheid in het geding is, dan zult u de aangebrachte voorziening moeten verwijderen en een acceptabele standaardvoorziening terug moeten plaatsen.

Onderhoudsplicht
Voor de door u (of in opdracht) aangebrachte veranderingen heeft u zelf de onderhoudsplicht. 

Onderhoudswijzer

Onderstaand overzicht is een hulpmiddel en geeft slechts een indicatie van wat in de meeste gevallen voor rekening van verhuurder en wat voor rekening van huurder komt. De inhoud van de afgesloten huurovereenkomst is bepalend. 

Overzicht gebreken voor rekening van huurder 


Voor eigen rekening inschakelen: 

Hang- en sluitwerk binnen 
· nastellen van deuren 
· vervangen van bedieningsstangen 
· nastellen van kasten en keukenkastjes 
· vervangen van keukenladen en geleiders 
· vervangen van kastplanken 
· vervangen en/ of herstellen van sloten, grendels, scharnieren en deurkrukken 
· aanbrengen en/ of vervangen van tochtwerende voorzieningen 
· vervangen van sleutels bij verlies, diefstal, breuk 

Hang- en sluitwerk buiten 
· aanbrengen en/ of vervangen van tochtwerende voorzieningen 
· vervangen van sleutels bij verlies, breuk en diefstal 
· gangbaar houden van sloten en scharnieren 

Sanitair 
· vastzetten van de closetpot 
· vervangen van de closetstok 
· repareren/ vervangen douche garnituur 
· vastzetten/ vervangen van de closetzitting 
· vervangen van kraan onderdelen 
· repareren/ vervangen van roosters en afvoerpluggen 
· vervangen van spiegels, planchetten 
· vervangen van zeepbakjes, toiletrolhouder 
· vastzetten van spiegels en wastafels 
· vervangen van reservoirtrekker, bodemrubber en flotteurstel 
· vervangen van gootsteen/ wastafel 

Leidingen en afvoeren 
· ontstoppen van individuele afvoeren 
· reinigen van dakgoten 
· repareren c.q. vervangen van sifons( met uitzondering van loden) 
· vorstvrijhouden van leidingen 

Installaties 
· vullen/ ontluchten van c.v.-installaties 
· vorstvrijhouden van c.v.-installaties 
· gangbaar houden van ventilatieroosters 
· kortsluiting door eigen toestellen 
· vervangen schakelmateriaal zoals schakelaars, wandcontactdozen, afdekplaatjes, centraaldoosdeksels 
· reparatie, c.q. vervanging bel 
· reinigen gasboilers en/ of geiser 

Diversen 
· incidenteel verzakte bestrating herstellen 
· vegen van schoorsteenkanalen 
· vrijhouden van ontluchtingskanalen 
· glasbreuk tenzij gedekt via servicekosten of glasverzekering 
· vervangen van plinten en drempels 
· dichtzetten van krimpscheuren 
· binnenschilderwerk · tuinonderhoud 
· onderhoud zonwering, rolluiken 

Overzicht voor rekening van eigenaar 


Bij de Amsterdamse Maatschappij melden: 

Niet urgent onderhoud 
· vervangen van ramen, deuren en kozijnen 
· uitvoeren van buitenschilderwerk 
· herstellen/ vervangen van dakbedekking 
· vervangen van mechanisch versleten sanitair: wastafels, toiletpotten, kranen, en baden 
· herstellen van collectieve bestrating 
· behandelen van betonwerk 
· herstellen/ vervangen van de c.v. 
· vervangen van keukenblokken 
· vervangen van voegwerk 
· vervangen van stucwerk van wand/ plafond 
· vervangen van riolering/ waterleiding 
· repareren van mechanische ventilatie 

Urgent onderhoud 
· uitvallen van de c.v.-installatie 
· uitvallen van de warmwaterinstallatie 
· uitvallen van druk op een waterleiding 
· uitvallen van centrale stroomvoorziening (cvz) 
· inbraak- uitvallen van liftinstallatie 
· daklekkages, breuk van riolering/ waterleidingen (flats) 

 

Storingsoverzicht

Storingsdienst Amsterdamse Maatschappij
020- 422 02 19  (spoedeisende klachten buiten kantooruren)

Algemene storingsnummers hulpdiensten 

Alarm: 112 

Brand: 112 of 020-6212121 
www.amsterdam.brandweer.nl 

Inbraak: 112 of 0800-8844 
www.politie.nl 

Electra en/of gas: 0900-0808 of 0900-9009 
Zie uw lokale netbeheerder 

Liftstoring: zie sticker in lift 

Waterleiding: 0900-9394 
www.waternet.nl 

Kabeltelevisie: 0900-1580 
www.upc.nl

klachtenmeldingen

Huurders zijn zelf verantwoordelijk en dragen de kosten voor kleine herstellingen. De herstellingen aangewezen in de onderstaande lijst worden in ieder geval aangemerkt als kleine herstellingen als bedoeld in artikel 240 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

a. het witten van binnenmuren en plafonds en het schilderen van binnenhoutwerk en zonodig het behangen van de binnenmuren;
b. de voorbereidende werkzaamheden voor de onder a omschreven werkzaamheden, waaronder in elk geval het plamuren, schuren en opvullen van gaatjes, butsen en geringe (krimp)scheuren;
c. het vastzetten en vastschroeven van loszittende onderdelen van de woonruimte, waaronder in elk geval loszittende:
•    –trapleuningen, deurknoppen en drempels;
•    –elektrische schakelaars, wandcontactdozen en deurbellen;
d. het, zonder dat daaraan noemenswaardige kosten verbonden zijn, vervangen en vernieuwen van bestanddelen en onderdelen van de woonruimte, die gemakkelijk zijn te vervangen en zich binnen het woonruimtegedeelte van het gehuurde bevinden, waaronder in elk geval:
•    –kraanleertjes en andere eenvoudig te vervangen onderdelen van kranen;
•    –deurknoppen en sloten, hang- en sluitwerk van de deuren en ramen;
•    –vloer- en plafondroosters;
•    –sleutels van binnen- en buitensloten;
•    –garnituur voor douche- en toiletruimte;
•    –garnituur voor de w.c.;
•    –elektrische schakelaars, wandcontactdozen, deurbellen, kabel,- telefoon- en computeraansluitingen en vergelijkbare onderdelen van datanetwerken;
e. het gangbaar houden, regelmatig controleren van de beweegbaarheid en zonodig oliën en smeren of ontkalken van beweegbare onderdelen, waaronder in elk geval:
•    –scharnieren van deuren, luiken en ramen;
•    –sloten;
•    –kranen;
f. het treffen van voorzieningen ter voorkoming van (reparatie van) bevroren kranen;
g. het vervangen van lampen aan de buitenzijde van het woonruimtegedeelte van het gehuurde en in de gemeenschappelijke (buiten)ruimten;
h. het vervangen van beschadigde ruiten en ingebouwde spiegels, voorzover daaraan geen noemenswaardige kosten verbonden zijn;
i. het, zonder dat daaraan noemenswaardige kosten verbonden zijn, onderhouden en vervangen van onderdelen van technische installaties, gelegen binnen het woonruimtegedeelte van het gehuurde en daar deel van uitmakend, voorzover deze werkzaamheden onderhoudstechnisch eenvoudig zijn en geen specialistische kennis vereisen, waaronder in elk geval:
•    –het ontluchten en bijvullen van het water van de verwarmingsinstallatie;
•    –het opnieuw opstarten van de verwarmingsinstallatie na uitval;
•    –het vervangen van filters van de (mechanische) ventilatie en het schoonhouden van de roosters;
j. het aanbrengen en onderhouden van tochtwerende voorzieningen, indien noodzakelijk en voorzover aan deze werkzaamheden geen noemenswaardige kosten verbonden zijn;
k. het, zonder dat daaraan noemenswaardige kosten verbonden zijn, vervangen en vernieuwen van bestanddelen en onderdelen van de woonruimte welke zich buiten het woonruimtegedeelte van het gehuurde bevinden en die gemakkelijk zijn te vervangen, waaronder in elk geval:
•    –onderdelen van de brievenbus;
•    –onderdelen van de buitenlamp;
•    –onderdelen van de carport;
•    –onderdelen van de vlaggenstokhouder;
l. het onderhoud aan tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen, zodanig dat deze onroerende aanhorigheden een verzorgde indruk maken, waaronder in elk geval:
•    –bij eerste bewoning van een woonruimte de tot het woonruimtegedeelte van het gehuurde behorende tuin of erf: de aanleg van de tuin of erf met uitzondering van de aanleg van opritten en toegangspaden en het aanbrengen van een eenvoudige erfafscheiding;
•    –het egaliseren van de tuin en het opbrengen van teelaarde;
•    –het regelmatig maaien van het gras,
•    –het regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen tegels van opritten, toegangspaden en terrassen;
•    –het vervangen van gebroken tegels;
•    –het regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen;
•    –het vervangen van beplanting die is doodgegaan;
•    –het vervangen van kapotte planken of segmenten van houten erfafscheidingen, het rechtzetten en recht houden van houten erfafscheidingen;
•    –indien de erfafscheidingen zijn geverfd of gebeitst: erfafscheidingen regelmatig verven of beitsen;
m. het zonodig vegen van schoorstenen, afvoer- en ventilatiekanalen, voorzover deze voor de huurder bereikbaar zijn;
n. het schoonhouden en zonodig ontstoppen van het binnenriool tot aan het aansluitpunt vanuit het woonruimtegedeelte van het gehuurde op het gemeenteriool dan wel op het hoofdriool, voorzover deze riolering voor de huurder bereikbaar is;
o. het schoonhouden en zonodig ontstoppen van de vuilstortkoker en het schoonhouden van de vuilniscontainerruimte, voorzover deze voorziening en ruimte voor de huurder bereikbaar zijn;
p. het schoonhouden van het woonruimtegedeelte van het gehuurde en van de gemeenschappelijke ruimten;
q. het wassen en schoonhouden van de binnen- en buitenzijde van de ruiten, kozijnen, deurposten, het geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelen, voorzover deze voor de huurder bereikbaar zijn;
r. het bestrijden van ongedierte, voorzover daaraan geen noemenswaardige kosten verbonden zijn en voorzover de aanwezigheid van dit ongedierte geen gevolg is van de bouwkundige situatie van de woonruimte;
s. het regelmatig schoonhouden van goten en regenafvoeren, voorzover deze voor de huurder bereikbaar zijn;
t. het regelmatig verwijderen van zwerfvuil;
u. het verwijderen van graffiti, voorzover daaraan geen noemenswaardige kosten verbonden zijn en voorzover deze graffiti voor de huurder bereikbaar is;
v. het legen van zink- en beerputten en septictanks.

Huurpijsaanpassingen

1. Welke methode? 
Er worden twee methoden gebruikt om de gewijzigde huurprijs te berekenen: de jaar-op-jaarmethode en de vastenoemermethode . 

Staat in uw contract “... de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de geldende huurprijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met ...“ of een tekst van gelijke strekking, dan wordt de jaar-op-jaarmethode gebruikt. 

Staat er “... de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de huurprijs op de ingangsdatum van de eerste huurperiode, vermenigvuldigd met ...“, of een tekst van gelijke strekking dan wordt de vastenoemermethode gebruikt. 

2. Maand- of jaarcijfers? 
Bij de vaststelling van de gewijzigde huurprijs wordt gerekend met maand- of jaarcijfers. 

Wordt de jaar-op-jaarmethode gebruikt en staat in uw contract “... de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de geldende huurprijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast ...“ of een tekst van gelijke strekking, dan wordt de gewijzigde huurprijs berekend op basis van maandcijfers. 

Staat er “... de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de geldende huurprijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar van de geldende huurprijs ...“ of een tekst van gelijke strekking, dan wordt de gewijzigde huurprijs berekend op basis van jaarcijfers. 

Wordt de vastenoemermethode gebruikt en staat in uw contract “... de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de huurprijs op de ingangsdatum van de eerste huurperiode, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de eerste huurperiode is ingegaan..“ of een tekst van gelijke strekking, dan wordt de gewijzigde huurprijs berekend op basis van maandcijfers. 

Staat er “... de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de huurprijs op de ingangsdatum van de eerste huurperiode, vermenigvuldigd met het indexcijfer van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de eerste huurperiode is ingegaan ...“ of een tekst van gelijke strekking, dan wordt de gewijzigde huurprijs berekend op basis van jaarcijfers. 

3. Welke reeks? 
In uw contract staat op basis van welke consumentenprijsindexcijfers, uit welke reeks, de wijziging van de huurprijs plaatsvindt. 

Vaak is dit het consumentenprijsindexcijfer uit de reeks Alle huishoudens (voorheen prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, reeks totale bevolking). 

4. Welk basisjaar? 
In uw contract staat op basis van welke consumentenprijsindexcijfers, met welk basisjaar, de wijziging van de huurprijs plaatsvindt.

Indeplaatsstellingen

De mogelijkheid kan bestaan dat de huurder gemachtigd wordt een derde als huurder in zijn plaats te stellen in verband met de overdracht van het in het gehuurde uitgeoefende bedrijf. Een indeplaatsstelling heeft contractsoverneming tot gevolg. U wordt geadviseerd in een vroeg stadium een verzoek in te dienen bij de Amsterdamse Maatschappij om een indeplaatsstelling aan te vragen. 

Verzekeringen

Melding schade 

Opstalschades dienen door de verzekeringstussenpersoon van de eigenaar van het pand afgehandeld te worden. 

Afhandeling schade 

Als huurder de veroorzaker van de schade is dan zijn, afhankelijk van de omvang, de volgende regres-situaties denkbaar: 

a) Bij schades kan de Amsterdamse Maatschappij zelf de (verzekering van de ) huurder aan te spreken om de gehele schade vergoed te krijgen. 

b) Bij forsere schades veroorzaakt door de huurder, dient de verzekeringstussenpersoon van de eigenaar van het pand de verzekering van de huurder aan te spreken. 

Bij schades veroorzaakt door derden (bijvoorbeeld transporteur) zal de Amsterdamse Maatschappij met de huurder overleggen hoe de veroorzaker (indien bekend) is aan te spreken. Bij schades, veroorzaakt door vernieling, (poging tot), inbraak etc. dient te alle tijde aangifte worden gedaan bij de plaatselijke politie en een proces verbaal te worden opgemaakt. De huurder zal hieraan willen meewerken omdat hij/zij anders bij beëindiging van het huurcontract alsnog zelf voor de schade moet opdraaien. 

Verzekerde schademeldingen dienen te worden vergezeld te gaan van een schaderapport, indien nodig aangevuld met foto's en tekeningen.