Activiteiten voor vastgoedbeleggers

Verhuurmakelaardij 
Naast vastgoedmanagement is de verhuur van woningen en bedrijfsmatig onroerend goed onderdeel van onze activiteiten. Het in de markt zetten van te verhuren woningen en bedrijfsmatig onroerend goed is één van de specialismen van de Amsterdamse Maatschappij. Als VGM NL, NVM en MVA lid zijn wij op de hoogte van de huidige marktomstandigheden en deskundig op het gebied van verhuurbemiddeling. Bovendien zijn we gespecialiseerd in het verhuren aan expats en zijn wij 'MVA Certified Expat Brokers'.

Opname woning of bedrijfsmatig onroerend goed 

Voor de verhuur van leegstaande verhuuréénheden adviseren wij u de verhuurmogelijkheden: onder andere de maximaal haalbare huurprijs en overige huurcomponenten (watergeld, stook-en servicekosten, e.d.). De opname van het pand en het bepalen van de verhuurbaarheid is noodzakelijk voor de marketing ervan. Indien wijzigingen nodig zijn zullen wij u daar op attenderen. U krijgt van ons advies omtrent het aan te bieden pakket aan leveringen en diensten. 

Marketing 

Onze afdeling verhuur zal de te verhuren verhuuréénheden matchen met onze lijst van woningzoekenden en/of zoekers van bedrijfsruimte. Tevens maken wij gebruik van ons eigen netwerk van makelaars, vastgoedadviseurs en overheden. Uw onroerend goed wordt breed gepresenteerd. Presentatie via advertenties, internet, gevelborden, etc. zijn promotietools die wij veelvuldig gebruiken. Als lid van NVM en VGM NL kunnen wij uw onroerend goed aanmelden op www.funda.nl, de grootste woonsite van Nederland met veruit de meeste bezoekers. Daarnaast wordt geadverteerd op www.pararius.nl voor de expats’ markt en op tientallen internationale websites en portals. De website van de Makelaars Vereniging Amsterdam, www.mva.nl, is toonaangevend voor de regio Groot-Amsterdam. Bedrijfsmatig onroerend goed wordt aangemeld op www.fundainbusiness.nl, het grootste portaal in Nederland voor commercieel onroerend goed. Maar ook via de Kamer van Koophandel, PropertyNL.com en andere sites worden potentiële huurders geattendeerd op de huurmogelijkheden van uw onroerend goed. Verder werken wij samen met bedrijven op het gebied van relocation services, verhuurbemiddelingsbureau's en bedrijven die zich bezighouden met corporate housing en service apartementen. De bezichtigingen worden doorgaans door onze medewerkers van de afdeling verhuur gedaan, maar kunnen na overleg ook door andere partijen worden geregeld. 

Selectie van potentiële huurders 

Potentiële huurders/kandidaten worden nagetrokken door onder andere een antecedentenonderzoek en een creditcheck uit te voeren. Bij de beoordeling worden geschikte kandidaten geselecteerd waarna er onderhandeld wordt over de contractvoorwaarden. Na betaling en het tekenen van de huurovereenkomst vindt de oplevering en sleuteloverdracht plaats. Huurders worden begeleid en uitgebreid geïnformeerd over de werkwijze en dienstverlening door onze specialisten. 

Huurovereenkomst 

De meest recente ROZ-contracten worden gebruikt als basis, waarbij de overeengekomen afspraken worden vastgelegd. Specifieke voorwaarden worden vooraf met u doorgenomen. Het vastleggen van contractvoorwaarden, inclusief huurprijsaanpassingen in de toekomst, is dagelijkse praktijk bij de Amsterdamse Maatschappij. Ook Engelstalige huurovereenkomsten worden door ons gehanteerd. 

Incasso en administratie 

Indien gewenst verzorgen wij de huurincasso en overige administratieve werkzaamheden van het onroerend goed. Nadere informatie kunt u vinden bij huurincasso en/of administratie. Rapportages uit ons geautomatiseerd systeem zijn legio. 

Inspectie bij mutatie 

Na de ontvangst van de huuropzegging wordt een afspraak gemaakt voor een eerste inspectie, zodat de huurder de tijd krijgt mogelijke gebreken te herstellen. Bij de oplevering is er een eindinspectie, waarna de afhandeling van de huurovereenkomst, zoals het terugstorten van de waarborgsom, plaatsvindt. 

Mutatie-onderhoud 

Na langdurig gebruik zal het pand aangepast moeten worden aan de eisen van deze tijd. Eventueel moeten schades worden verholpen. Wij kunnen u hierover adviseren en de eventuele uitbesteding van herstel- cq renovatiewerkzaamheden laten begeleiden door onze technische dienst. 

Commercieel vastgoedmanagement 

Onder commercieel vastgoedmanagement wordt verstaan het totaal aan maatregelen gericht op het voor de opdrachtgever bereiken van een optimaal vastgoedrendement alsmede van een maximale verkoopopbrengst van het object. 

De medewerkers van onze afdeling verhuur behandelen de verhuur van (on)gestoffeerde woningen en onze bedrijfsmakelaars behandelen de verhuur van bedrijfsmatig onroerend goed. 

Meer in het bijzonder bestaat het commercieel vastgoedmanagement uit: 
• Verhuur van woningen en bedrijfsonroerend goed (kantoren, winkels, bedrijfsruimten) 
• Advies aan de eigenaar inzake het maximaal haalbare huurniveau 
• Toetsen van aspirant-huurders 
• Het schriftelijke vastleggen van huurovereenkomsten 
• Overleg met de betreffende gemeentelijke instanties over het verkrijgen van de eventuele vereiste woonvergunning 
• De behandeling van zaken bij de Huurcommissie 
• Het verstrekken van informatie over woonomgeving en gemeentelijke regelingen en het verlenen van assistentie bij het verkrijgen van de (vereiste) woonvergunningen en bij het indienen van aanvragen bij nutsbedrijven 
• Meldingen aan de eigenaar van eventueel optredende leegstand met inachtneming van nadere afspraken dienaangaande 
• Het signaleren van en melden bij de eigenaar van aflopende huurcontracten, van huuropzeggingen en van kennisgevingen dat van een huuroptierecht geen gebruik zal worden gemaakt 
• Het adviseren van de eigenaar ten aanzien van de huurvoorwaarden waartegen - rekening houdend met de marktomstandigheden - de beschikbaar komende bedrijfsruimte (wederom) kan worden verhuurd 
• Advies aan de eigenaar omtrent het aan te bieden pakket aan leveringen en diensten en daarmee verband houdende (service)kosten 
• Het aangeven van praktische adviezen aan de eigenaar ten aanzien van indeling en bestemmingsmogelijkheden 
• Het geven van praktische adviezen aan de eigenaar ten aanzien van eventueel te treffen voorzieningen, dan wel verband houdend met de afwerking van het gehuurde 
• Begeleiding huurders 

Vastgoed sectoren

De bestaande objecten van ons vastgoedmanagement en makelaardij zijn: 
• Woningen vrije sector (geliberaliseerd) 
• Woningen sociale sector (gereguleerd) 
• Kamers en zolders 
• Bergingen 
• Garages en parkeerplaatsen 
• Gebouwen met verenigingen van eigenaren 
• Monumenten 
• Horeca: hotels, recreatie, restaurants en café's 
• Winkels 
• Kantoren (single en multi-tenant gebouwen) 
• Bedrijfsruimten (bedrijfshallen, opslagruimten, praktijken, klinieken) 
• Muurvlakken ten behoeve van buitenreclame 

Werkwijze

Met onze vastgoedmanager neemt u de mogelijkheden door van uw bezit en uw wensen. Hiertoe zijn bescheiden nodig zoals lopende huurovereenkomsten, BTW optieverzoeken, bouwtechnische gegevens, mogelijke huurcommissiezaken en deurwaarderszaken, verzekeringen, en relaties met betrekking tot uw onroerende zaken (aannemers, VvE, e.d.). U kunt schriftelijk, of telefonisch een afspraak maken (020-6760788) of per e-mail (beheer@amsterdamsemaatschappij.nl). 

Na het bezichtigen en beoordelen van uw onroerende zaken maken wij een offerte. De offerte met een overeenkomst voor vastgoedmanagement vormt dan de basis van onze dienstverlening. 

De bestaande huurders worden aangeschreven en er wordt eventueel een gedetailleerde opname van het bezit door de afdeling technische dienst gedaan. 

Voor de verhuur van leegstaande verhuuréénheden zullen wij u de verhuurmogelijkheden adviseren: onder andere de huurprijs en overige huurcomponenten (watergeld, servicekosten, e.d.). Onze afdeling verhuur zal de te verhuren verhuuréénheden matchen met onze lijst van woningzoekenden. Tevens maken wij gebruik van ons eigen netwerk, advertenties, internet (eigen website, NVM, Tiara, Funda, MVA) en regelen wij de bezichtigingen. Potentiële huurders/kandidaten worden nagetrokken door onder andere een creditcheck uit te voeren. Na betaling en het tekenen van de huurovereenkomst vindt de oplevering en sleuteloverdracht plaats. 

Middels een geautomatiseerd systeem met uitgebreide functionaliteit worden gegevens van personen en de onroerende zaken geregistreerd en verwerkt. De rapportages vanuit de verschillende deelsystemen zijn legio. Elke periode ontvangt de opdrachtgever een huurafrekening, waarin de geprolongeerde en ontvangen huurbedragen zijn verantwoord, alsmede de betaalde kosten. Afhankelijk van het periodiek overleg met de opdrachtgever en de beheerinstructies worden marktgegevens en meerjarenonderhoudplanningen (MJOP) overlegt. 

 

Offerte aanvraag formulier

Geef hieronder wat het type object is waar u een offerte van wilt: Wij verzoeken u onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen:
adres van offerte
Wat is het doel van deze offerte?maak een keuze
Opmerkingen en of vragen:
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring